Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ khoa học và công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Tải văn bản tại đây

Rate this post