Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN ngày 13 tháng 02 năm 2012

Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009/ và thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011

Tải văn bản tại đây

Rate this post