Biểu mẫu- Biên bản bầu giám đốc

CÔNG TY …………………………

Số: 02/BB/HĐQT/…….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-o0o—-

 

 

 

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY ………………………………….

  V/v: Bầu Giám đốc công ty

            Hôm nay vào hồi ……. ngày …… tháng …… năm ……. tại trụ sở Công ty ……………..(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………………. do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày ……. tháng …… năm 2007) Địa chỉ…………………………..

 1. THÀNH PHẦN THAM DỰ:
 2. Các thành viên có mặt:
STTTên cổ đông sáng lậpSố Cổ phần
1.         
2.         
3.         
Tổng giá trị vốn góp: 
 1. Các thành viên vắng mặt: Không có
 2. NỘI DUNG THẢO LUẬN
 3. Mục đích, chương trình và nội dung họp

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Giám đốc nhằm điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty.

 1. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Giám đốc của Công ty.

 1. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết

 1. Kết quả biểu quyết
 • Cổ đông tán thành: …… (……) = 100%
 • Cổ đông không tán thành: 0 (không) =0%
 1. Các quyết định đã được thông qua

Hội đồng Quản trị công ty quyết định bầu:

Họ và Tên:…………………………………………………………………………..
Quốc tịch:…………………………………………………………………………….
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………….
CMND số : ………………… do công an TP Hà Nội cấp ngày ………………………..

Giữ chức vụ: Giám đốc

CÔNG TY ………………………………………………………………

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt  có giá trị pháp lý như nhau

                         

  Các cổ đông nhất trí thông qua và ký tên:

 

 

 

…………………………….……………………………..……………………………….

 

 

 

 

 

 

3.3/5 - (3 bình chọn)