Biểu mẫu- Biên bản định giá tài sản góp vốn

Định giá tài sản góp vốn trong trong doanh nghiệp có thể hiểu bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn Điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập.

Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Tài sản góp vốn có thể là tài sản hữu hình hoặc cũng có thể là tài sản vô hình (theo Điều 35 Luật Doanh nghiệp 2014).

Nghiêm cấm các hành vi định giá tài sản góp vốn không đúng với giá trị thực (Khoản 5 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2014.

CÔNG TY …………………..CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:            /BB – …………

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— ***** ——–

                       

BIÊN BẢN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN

Hôm nay, ngày…tháng….năm…Tại địa điểm …………………

–          Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

–          Xét nhu cầu của các cổ đông (thành viên góp vốn) ….

Hôm nay, ngày ………………..tại …………………………………….. đã tiến hành việc định giá tài sản.

Thành phần tham gia định giá gồm các ông, bà có tên dưới đây:

  1. Ông ……………….

Địa chỉ: ……………

  1. Ông ……..….

Địa chỉ: ……………………..

  1. Ông ……………..

Địa chỉ: ………………

đã tiến hành định giá tài sản như sau

  1. Tài sản định giá là ………………………..
  2. Nguyên tắc định giá: Định giá tài sản theo giá thị trường theo nguyên tắc nhất trí
  3. Nội dung việc định giá: ………………………………………..
  4. Kết thúc định giá: ………………………
  5. Cam kết của các bên tham gia định giá: ……………………….

Cuộc họp kết thúc lúc 10h cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các bên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

Chữ ký của các thành viên.

————————————–

Để được hỗ trợ tư vấn, Quý khách hàng vui lòng kết nối tổng đài 1900 6284 để được hỗ trợ tư vấn. Hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến tư vấn vốn góp, tư vấn định giá tài sản, tư vấn tăng giảm vốn Điều lệ khác vui lòng kết nối số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508

 

 

 

4.5/5 - (2 bình chọn)