Biểu mẫu- Giấy chứng nhận góp vốn vào công ty

Với tư cách là loại hình công ty đối vốn điển hình nên quy định về “vốn của công ty cổ phần” có ý nghĩa hết sức quan trọng. Vốn trong công ty cổ phần có một số điểm khác so với các loại hình doanh nghiệp khác ở chỗ “nó được xây dựng trên sự góp vốn của các cổ đông”. Do đó, các kết quả hoạt động của công ty đều có những tác động tới tất cả mọi cổ đông trong công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN

Số: …../GCNGV-……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……***……

 

GIẤY CHỨNG NHẬN GÓP VỐN

–    Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;

–    Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần…………… số:……………. do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế Hoạch và Đầu tư  thành phố Hà Nội  cấp lại ngày…………… ;

–    Căn cứ vào việc góp vốn của các cổ đông;

–    Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần……………………….;

 CHỨNG NHẬN:

Ông/Bà:………………………………………………

– Sinh ngày:……………………………………….
– Hộ khẩu thường trú:……………………………………….
–  Chỗ ở hiện tại:……………………………………….
– CMTND  số:………………………………………

Phần vốn góp của Ông…………………… trong công ty là ………………… đồng (……………………….. đồng),chiếm ……………. cổ phần tương ứng với…………………. tổng vốn điều lệ theo giấy chứng nhận góp vốn số 0…/GCNGV – ……….

.

                                                                                  Hà Nội, ngày…… tháng….. năm 2020…

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

Rate this post