Biểu mẫu- Giấy chứng nhận góp vốn vào công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN

Số: …../GCNGV-……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……***……

 

GIẤY CHỨNG NHẬN GÓP VỐN

–    Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;

–    Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần…………… số:……………. do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế Hoạch và Đầu tư  thành phố Hà Nội  cấp lại ngày…………… ;

–    Căn cứ vào việc góp vốn của các cổ đông;

–    Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần……………………….;

 CHỨNG NHẬN:

Ông/Bà:………………………………………………

– Sinh ngày:……………………………………….
– Hộ khẩu thường trú:……………………………………….
–  Chỗ ở hiện tại:……………………………………….
– CMTND  số:………………………………………

Phần vốn góp của Ông…………………… trong công ty là ………………… đồng (……………………….. đồng),chiếm ……………. cổ phần tương ứng với…………………. tổng vốn điều lệ theo giấy chứng nhận góp vốn số 0…/GCNGV – ……….

.

                                                                                  Hà Nội, ngày…… tháng….. năm 2015…

GIÁM ĐỐC CÔNG TY