Bài Viết Mới

Biểu mẫu-Biên bản bầu chủ tịch hội đồng quản trị

CÔNG TY ……………………….

Số: 01/BB/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-o0o—

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY ………………………………..

  V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị

            Hôm nay vào hồi ……. ngày …… tháng ….. năm ……. tại trụ sở Công ty ……… (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………………. do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày ……. tháng …… năm 2007) Địa chỉ: ……………………………………………..

 1. THÀNH PHẦN THAM DỰ:
 2. Các thành viên có mặt:
STTTên cổ đông sáng lậpSố Cổ phần
1.         
2.         
3.         
Tổng giá trị vốn góp: 
 1. Các thành viên vắng mặt: Không có
 2. NỘI DUNG THẢO LUẬN
 3. Mục đích, chương trình và nội dung họp

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra chủ tịch hội đồng quản trị.

 1. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

 1. Ý kiến phát biểu của từng cổ đông dự họp

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết

 1. Kết quả biểu quyết
 • Thành viên tán thành: ….. (…..) = 100%
 • Thành viên không tán thành: 0 (không) =0%
 1. Các quyết định đã được thông qua

 Hội đồng Quản trị công ty quyết định bầu:

Ông/ bà: ………………………………………

– Sinh ngày:……………………………..
– Hộ khẩu th­ường trú:………………………………………………………………………….
– Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………….
– CMTND  số:………………………………………………………………………………

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

CÔNG TY ……………………………………………………

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt  có giá trị pháp lý như nhau                   

  Các cổ đông sáng lập nhất trí thông qua và ký tên:

 

 

…………………………..…………………………………..…………………………………..