Biểu mẫu-Biên bản bầu chủ tịch hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị nếu xét về hệ thống cấp bậc thì Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chairman of the board) là người chịu trách nhiệm “lập chương trình, kế hoạch, giám sát” cao nhất khi thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 152 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền “lập chương trình kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;….giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị..”

Phamlaw xin gửi đến Quý bạn đọc, Quý doanh nghiệp mẫu biên bản họp bầu chủ tịch hội đồng quản trị dành cho công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

CÔNG TY ……………………….

Số: 01/BB/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-o0o—

BIÊN BẢN BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY ………………………………..

  V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị

            Hôm nay vào hồi ……. ngày …… tháng ….. năm ……. tại trụ sở Công ty ……… (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………………. do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày ……. tháng …… năm 2019) Địa chỉ: …………………………………………….

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

  1. Các thành viên có mặt:
STTTên cổ đông sáng lậpSố Cổ phần
1.         
2.         
3.         
Tổng giá trị vốn góp: 

3. Các thành viên vắng mặt: Không có

II. Nội dung thảo luận:

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra chủ tịch hội đồng quản trị.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

3. Ý kiến phát biểu của từng cổ đông dự họp

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết

4. Kết quả biểu quyết

  • Thành viên tán thành: ….. (…..) = 100%
  • Thành viên không tán thành: 0 (không) =0%

5. Các quyết định đã được thông qua

 Hội đồng Quản trị công ty quyết định bầu:

Ông/ bà: ………………………………………

– Sinh ngày:……………………………..
– Hộ khẩu th­ường trú:………………………………………………………………………….
– Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………….
– CMTND  số:………………………………………………………………………………

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

CÔNG TY ……………………………………………………

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt  có giá trị pháp lý như nhau                   

  Các cổ đông sáng lập nhất trí thông qua và ký tên:

– Về mặt pháp lý, Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị đảm bảo thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể là người đại diện theo pháp luật của công ty, được Hội đồng quản trị bầu từ một trong các thành viên của Hội đồng quản trị làm chủ tịch.

– Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty (trừ trường hợp đặc biệt khác). Công ty cổ phần do nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

– Quyền hạn của chủ tịch Hội đồng quản trị (cá nhân) không đồng nhất với quyền hạn của Hội đồng quản trị (tập thể). Nên theo đó, khi Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các nghị quyết của Hội đồng quản trị thì phải ghi cụm từ “Thay mặt” vào trước cụm từ “Hội đồng quản trị”

Trên đây là mẫu biên bản bầu chủ tịch hội đồng quản trị và một số những nội dung quy định về Chủ tịch Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần. Quý doanh nghiệp, Quý bạn đọc còn vướng mắc vui lòng kết nối tổng đài tư vấn pháp lý Luật Phamlaw. Để được hỗ trợ các dịch vụ vui lòng kết nối số hotline. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ.

 

 

…………………………..…………………………………..…………………………………..