Luật thuế thu nhập Doanh nghiệp số 14/2008/QH12

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH 12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 03 tháng 06 năm 2008

Tải văn bản tại đây

Rate this post