Thông tư số 04/2010/TT-BKH ngày 01 tháng 02 năm 2010

Thông tư số 04/2010/TT-BKH ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp.

Tải văn bản tại đây

Rate this post