Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006

Luật này quy định về hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY

Rate this post