Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006

Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mai về hoạt động xúc tiến thương mại. Nghị định này quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về một số hoạt động xúc tiến thương mại, bao gồm khuyến mại; quảng cáo thương mại; hội chợ, triển lãm thương mại; bao gồm khuyến mại; quảng cáo thương mại; hội chợ, triển lãm thương mại.

Rate this post