Thông tư số 73/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 05 năm 2013

Thông tư số 73/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 05 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điều về niêm yết chứng khoán tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
Rate this post