Thông tư số 73/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 05 năm 2013

Thông tư số 73/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 05 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điều về niêm yết chứng khoán tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán