Luật chứng khoán

Luật chứng khoán

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11
Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 Luật này quy định về hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh,
Luật Chứng khoán số 27/2013/VBHN-VPQH
Luật Chứng khoán so 27/2013/VBHN-VPQH của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2013 Luật này quy định về hoạt động chào bán chứng khoán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng
Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung một số điều số 62/2010/QH12
Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung một số điều số 62/2010/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
Thông tư số 87/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 06 năm 2013
Thông tư này quy định về nguyên tắc, thủ tục tổ chức giao dịch điện tử trong hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến, hoạt động trao đổi thông tin điện tử liên quan đến hoạt động chào bán
Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 09 năm 2013
Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 09 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Nghị định này quy định hình thức xử phạt, mức
Thông tư số 73/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 05 năm 2013
Thông tư số 73/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 05 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điều về niêm yết chứng khoán tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn
Thông tư số 213/2012/TT-BTC-ngay 6 tháng 12 năm 2012
Thông tư số 213/2012/TT-BTC-ngay 6 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012
Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
Thông tư số 204/2012/TT/BTC ngày 19 tháng 11 năm 2012
Thông tư số 204/2012/TT/BTC ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012
Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012
Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Tải văn bản tại đây
Thông tư số 74/2011/TT-BTC ngày 01 tháng 06 năm 2011
Thông tư số 74/2011/TT-BTC ngày 01 tháng 06 năm 2011 của Bộ tài chính hướng dẫn về giao dịch chứng khoán của công ty niêm yết, đăng ký giao dịch và quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng trên Sở
Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 04 năm 2009
Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 04 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2008
Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng
Quyết định số 498/QĐ-UBCK ngày 24 tháng 7 năm 2006
Quyết định số 498/QĐ-UBCK ngày 24 tháng 7 năm 2006 của Bộ tài chính Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc ban hành kế hoạch soạn thảo văn bản hướng dẫn thi hành, triển khai Luật Chứng khoán và