Luật Chứng khoán số 27/2013/VBHN-VPQH

Luật Chứng khoán so 27/2013/VBHN-VPQH của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2013

Luật này quy định về hoạt động chào bán chứng khoán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Đối tượng áp dụng:

– Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư chứng khoán và hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

– Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán.

TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY

Rate this post