Thông tư số 74/2011/TT-BTC ngày 01 tháng 06 năm 2011

Thông tư số 74/2011/TT-BTC ngày 01 tháng 06 năm 2011 của Bộ tài chính hướng dẫn về giao dịch chứng khoán của công ty niêm yết, đăng ký giao dịch và quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng trên Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK).
Rate this post