Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định về bản đồ địa chính

Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định về bản đồ địa chính. Thông tư này quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản của việc lập, chỉnh lý, quản lý, sử dụng bản đồ địa chính và trích đo địa chính thửa đất. Và áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động lập, chỉnh lý, quản lý, sử dụng bản đồ địa chính và trích đo địa chính thửa đất.

TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY

3.7/5 - (3 bình chọn)