Thông tư số 06/2008/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 5 năm 2008 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội

Thông tư số 06/2008/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 5 năm 2008 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về khiếu nại, tố cáo 

Download văn bản tại đây

Rate this post