Bộ luật Lao động

Bộ luật Lao động

Bộ Luật Lao động 2012
Bộ Luật Lao động 2012 QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Luật số: 10/2012/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012
Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao
Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động-Thương binh xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động
Thông tư này hướng dẫn thi hành việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc của người lao động khi giao kết hợp đồng lao động với nhiều người
Thông tư số 26/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ lao động – Thương binh và xã hội
Thông tư số 26/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ lao động – Thương binh và xã hội ban hành dan mục công việc không được sử dụng lao động nữ TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 06 năm 2013 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ban hành danh muc công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc
Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 06 năm 2013 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ban hành danh muc công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc. Thông tư này áp dụng
Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương
Nghị định này quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia theo quy định tại Khoản 2 Điều 92; nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức
Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ
Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ Luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc
Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 06 năm 2013 hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tranh chấp lao động
Thông tư này hướng dẫn thực hiện việc tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử hòa giải viên lao động tham gia giải quyết tranh chấp lao động và miễn nhiệm hòa giải viên lao động theo quy định
Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
Nghị định này quy định nội dung quy chế dân chủ ở cơ sở và hình thức thực hiện dân chủ tại nơi làm việc ở các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có
Công văn số 4754/LĐTBXH-LĐTL ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Bộ lao động – Thương binh và xã hội
Công văn số 4754/BLĐTBXH-LĐTL ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Bộ lao động – Thương binh và xã hội về việc chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 09 năm 2013của Bộ lao động thương binh xã hội
Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 09 năm 2013của Bộ lao động thương binh xã hội quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp TẢI VĂN BẢN TẠI
Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. Các quy định về thời giờ làm việc,
Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về Hợp đồng lao động
Nghị định này quy định chi tiết thi hành Bộ luật lao động về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc của người lao động khi giao kết
Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tranh chấp lao động
Nghị định này quy định tiêu chuẩn, thẩm quyền bổ nhiệm hòa giải viên lao động; việc hoãn, ngừng đình công và giải quyết quyền lợi của tập thể lao động trong trường hợp hoãn, ngừng đình công. Tải văn bản
Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Nghị định này quy định chi tiết thi hành Bộ luật lao động về cấp giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, việc trục xuất lao động là công
Nghị định số 41/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật Lao động
Nghị định số 41/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật Lao động về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và
Công văn số 1477/BHXH-CSXH ngày 23 tháng 04 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Công văn số 1477/BHXH-CSXH ngày 23 tháng 04 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động Tải văn bản tại đây
Nghị quyết số 76/2007/NQ-QH11 ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Quốc hội
Nghị quyết số 76/2007/NQ-QH11 ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Quốc hội về việc bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ Luật lao động vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm
Thông tư số 06/2008/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 5 năm 2008 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội
Thông tư số 06/2008/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 5 năm 2008 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ
Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ
Nghị định số 139/2006/NĐ- Cp ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động  Tải về