Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ

Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ Luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

Tải văn bản tại đây

Rate this post