Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012

Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

Tải văn bản tại đây

Rate this post