Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 06 năm 2013 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ban hành danh muc công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc

Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 06 năm 2013 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ban hành danh muc công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc. Thông tư này áp dụng đối với tất cả doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động (sau đây gọi tắt là người sử dụng lao động).
TẢI VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY
Rate this post