Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 10 tháng 02 năm 2009

Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Bộ Công thương hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của Sở giao dịch hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

Tải văn bản tại đây

Rate this post