Chuyển nhượng dự án có gắn liền với quyền sử dụng đất

Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về việc cho phép hoặc …

I. Quy định của pháp luật:

Nghị định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2003

Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản.

II. Thủ tục chuyển nhượng dự án.

1. Thẩm quyền:

– Dự án do Ủy ban nhận dân cấp tỉnh cho phép đầu tư thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, giải quyết.

– Dự án do Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lấy ý kiến các cơ quan liên quan để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Hồ sơ

a) Hồ sơ của Chủ đầu tư cũ:

– Đơn xin chuyển nhượng dự án nêu rõ lý do chuyển nhượng; tình hình thực hiện đầu tư dự án tính đến thời điểm xin chuyển nhượng; đề xuất chủ đầu tư mới; phương án giải quyết quyền lợi, nghĩa vụ của khách hàng và các bên liên quan (bản chính).

– Văn bản cho phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền/ Quyết định phê duyệt dự án (bản sao).

– Hợp đồng thuê đất/ quyết định giao đất/ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao).

– Báo cáo quá trình thực hiện dự án đến thời điểm chuyển nhượng (bản chính).

b) Hồ sơ của Chủ đầu tư mới:

– Đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản (bản sao).

– Cam kết của chủ đầu tư mới khi nhận chuyển nhượng dự án (bản chính).

– Văn bản xác nhận năng lực tài chính theo quy định tại Điểm 2 Phần I Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21/05/2008 của Bộ Xây dựng (bản sao).

3. Thời gian giải quyết

Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về việc cho phép hoặc không cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án.

================
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hướng dẫn chi tiết.