Đầu tư – Chuyển nhượng dự án đầu tư

Chuyển nhượng dự án có gắn liền với quyền sử dụng đất

Chuyển nhượng dự án có gắn liền với quyền sử dụng đất

Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem...

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Thủ tục Chuyển nhượng dự án 1. Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng dự án do mình thực hiện cho nhà đầu...