Thủ tục giải thể công ty tnhh 1 thành viên

Thủ tục giải thể công ty TNHH MTV của PhamLaw chỉ với 900,000đ. Thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên siêu nhanh, giá rẻ

Các nội dung chính sẽ có trong bài:

  1. Điều kiện tiến hành thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên
  2. Trình tự, thủ tục để tiến hành thủ tục giải thể công ty TNHH MTV

Thủ tục giải thể công ty tnhh 1 thành viên

Chủ sở hữu công ty khi tiến hành thủ tục giải thể về công ty TNHH 1 Thành viên sẽ không bị hạn chế quyền tự do kinh doanh (cấm kinh doanh trong một thời hạn nhất định), vẫn có thể thành lập một pháp nhân khác và tự do hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề, lĩnh vực mà pháp luật Việt Nam không cấm.

Về hậu quả pháp lý khi tiến hành thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên: Chấm dứt và xóa bỏ hoàn toàn về tư cách pháp lý cũng như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Sau đây, Phamlaw xin được hỗ trợ tư vấn các điều kiện, trình tự, thủ tục tiến hành làm giải thể công ty TNHH MTV như sau:

1. Điều kiện tiến hành thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên:

Căn cứ theo luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp chỉ được tiến hành thực hiện thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên (có thể tự nguyện hoặc bắt buộc từ phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền) khi đảm bảo đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hay Trọng tài. Nếu doanh nghiệp không bảo đảm việc thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác thì không được phép chấm dứt hoạt động theo hình thức giải thể doanh nghiệp, mà phải thực hiện theo thủ tục phá sản doanh nghiệp.

Một số vấn đề phát sinh thường gặp khi công ty tiến hành thủ tục giải thể là: Công ty dự kiến sẽ thanh toán hết nợ, nên tiến hành thủ tục giải thể, nhưng sau khi tiến hành thanh lý, phân chia tài sản thì mới thấy không đủ khả năng thanh toán hết nợ. Để tránh tình trạng phải chuyển từ thủ tục giải thể sang phá sản, trong trường hợp này cũng như trường hợp khác, các doanh nghiệp nên thỏa thuận với các chủ nợ có văn bản chấp nhận cho doanh nghiệp giải thể.

2. Trình tự, thủ tục để tiến hành thủ tục giải thể công ty TNHH MTV

Căn cứ Điều 208, Điều 209 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 70, Điều 71 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, thủ tục giải thể công ty TNHH MTV được thực hiện như sau:

Trường hợp 1: Trường hợp giải thể do kết thúc thời hạn hoạt động hoặc theo quyết định của chủ sở hữu công ty.

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty TNHH MTV

Quyết định giải thể công ty TNHH 1 thành viên phải có các nội dung chủ yếu sau:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH 1 thành viên.

– Lý do công ty TNHH 1 thành viên giải thể.

– Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán nợ của công ty.

– Phương án xử lý những nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.

– Họ, tên, chữ ký của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên.

Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể công ty TNHH MTV

Trong 07 ngày làm việc tính từ ngày thông qua quyết định giải thể, công ty TNHH 1 thành viên gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Các giấy tờ gửi kèm thông báo bao gồm:

+ Quyết định giải thể công ty TNHH 1 thành viên của chủ sở hữu

+ Phương án giải quyết nợ (nếu có).

+ Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục do Phamlaw soạn thảo.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Bước 3: Sau khi thanh toán hết các khoản nợ, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng đăng ký kinh doanh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Hồ sơ giải thể công ty TNHH MTV bao gồm các văn bản sau:

– Thông báo về giải thể doanh nghiệp (Theo Phụ lục II-22 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)

– Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có)

– Danh sách người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

– Thông báo của cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế;

– Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục do Phamlaw soạn thảo.

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-14 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

Bước 4: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Bước 5: Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

Trường hợp 2: Trường hợp giải thể do công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Công ty TNHH MTV triệu tập họp để quyết định giải thể.

Thời hạn thực hiện: 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án.

Bước 3: Công khai việc giải thể công ty TNHH MTV

Công ty TNHH MTV phải gửi quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/quyết định thu hồi của Tòa án cho Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp.

Các thông tin này phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty TNHH MTV.

Trường hợp phải đăng báo thì quyết định giải thể công ty phải được đăng ít nhất trên 01 tờ báo in/điện tử trong 03 số liên tiếp. Công ty gửi quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan.

Bước 4: Thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ của công ty.

Bước 5: Chuẩn bị hồ sơ giải thể công ty TNHH MTV

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ sau:

– Thông báo về việc giải thể công ty TNHH MTV

– Báo cáo thanh lý tài sản cùng danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán.

Bước 6: Nộp hồ sơ và nhận kết quả

Doanh nghiệp nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Hiện tại Phamlaw đang triển khai dịch vụ thủ tục giải thể công ty TNHH MTV và các loại hình doanh nghiệp khác với thời gian nhanh gọn, linh động với chi phí ưu đãi thấp nhất thị trường, thực hiện tại Hà Nội và các tỉnh thành lân cận: Hà Tây, Hòa Binh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh v…v…Liên hệ số hotline 097 393 8866 để được tư vấn miễn phí về thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên theo pháp luật hiện hành.

————————————————————–

Phòng thủ tục hành chính công ty luật Phamlaw./.

Trân Trọng

> xem thêm:

3.5/5 - (31 bình chọn)