Tư vấn thay đổi trụ sở chính công ty TNHH MTV

Để giúp quý khách hàng thuận lợi hơn trong việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, chúng tôi xin hướng dẫn thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty TNHH MTV theo quy định của pháp luật hiện hành như sau:

I. Trình tự thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty TNHH MTV:

1. Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Theo Mẫu);

– Quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên (nếu cơ cấu tổ chức quản lý công ty có Hội đồng thành viên) hoặc Quyết định của Chủ tịch công ty (nếu cơ cấu tổ chức quản lý công ty có Chủ tịch công ty) về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.
Đối với trường hợp địa chỉ trụ sở chính thay đổi trong phạm vi tỉnh, quyết định và bản sao biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;
– Bản sao Điều lệ công ty đã sửa đổi, Danh sách người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên có cơ cấu tổ chức quản lý là Hội đồng thành viên.
– Bản chính Giấy chứng nhận  đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong đó nêu rõ địa chỉ nơi nhận thông báo thuế (mẫu tham khảo)

Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ

2. Các bước thay đổi trụ sở chính công ty TNHH MTV: 

– Bước 1: Nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký kinh doanh tại Bộ phận một cửa liên thông về Đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
– Bước 2:  Cán bộ tại bộ phận một cửa liên thông kiểm tra đầu mục hồ sơ và một số nội dung cần thiết trong hồ sơ. Nếu đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ thì lập Giấy biên nhận (gồm 02 bản), một bản giao cho người nộp hồ sơ, một bản được luân chuyển cùng hồ sơ để giải quyết việc đăng ký kinh doanh.
– Bước 3. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nộp lại Giấy biên nhận, bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ và nhận kết quả tại bộ phận một cửa liên thông đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

LƯU Ý:

– Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ.
– Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. Việc thay  đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Đồng thời tham khảo một số ngành nghề, địa điểm có quy hoạch.

II.  Các dịch vụ hỗ trợ của Công ty Luật tư vấn Phamlaw:

1. Dịch vụ tư vấn:

– Soạn thảo tài liệu hồ sơ cho doanh nghiệp;
– Tư vấn miễn phí cho doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến địa chỉ công ty trước và sau khi thay đổi.
– Trực tiếp soạn thảo hồ sơ về việc thay địa chỉ công ty.
– Hướng dẫn thông báo với cơ quan thuế, ngân hàng, cơ quan liên quan đến việc thay đổi địa chỉ công ty nếu có.

2. Đại diện nộp hồ sơ và nhận kết quả:

– Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở KHĐT;
– Theo dõi/hiệu chỉnh hồ sơ (nếu cần) và nhận kết quả trả lời của Phòng đăng ký kinh doanh;

Note: Đặc biệt, để hỗ trợ khách hàng giai đoạn đầu trong tiến trình hoạt động Công ty tư vấn Phamlaw sẽ tư vấn miễn phí về chính sách pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động của Công ty trong thời gian 02 năm sau thành lập.