Tư vấn thủ tục thay đổi tên công ty TNHH MTV

Để giúp công ty TNHH MTV thuận lợi cho thủ tục thay đổi tên công ty , chúng tôi xin hướng dẫn thủ tục thay đổi tên công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp, cụ thể như sau:

I. Trình tự, thủ tục thay đổi tên công ty TNHH MTV:

1. Hồ sơ thay đổi tên công ty TNHH MTV gồm: 

1.1. Thông báo đổi tên doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);
1.2. Biên bản họp của chủ sở hữu công ty TNHH MTV về việc thay đổi tên doanh nghiệp. Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.
1.3. Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH 1 MTV việc thay đổi tên doanh nghiệp. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
1.4. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

Số bộ hồ sơ phải nộp:01 bộ

2. Các bước thực hiện thay đổi tên công ty TNHH MTV:

– Bước 1: Nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả – Sở Kế hoạch và Đầu tư;
– Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, hoàn thiện Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
– Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

LƯU Ý:

– Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ.
– Đặt tên công ty: Nên lựa chọn tên Công ty ngắn gọn, dễ nhớ, dễ phát âm và tiêu chí đầu tiên khi đăng ký kinh doanh là tên Công ty không trùng với các công ty đã thành lập trước đó (trên địa bàn tỉnh, thành phố).
– Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.
– Sau khi thực hiện thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ phải tiến hành thủ tục thay đổi con dấu công ty.

II.  Các dịch vụ hỗ trợ của Công ty tư vấn Phamlaw:

1. Dịch vụ tư vấn:

– Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động đăng ký thay đổi tên công ty TNHH MTV như: Tư vấn lựa chọn tên công ty; tra cứu tên công ty để đảm bảo tên không trùng hoặc gây nhầm lẫn với công ty khác;….
– Tiến hành soạn hồ sơ thay đổi tên công ty TNHH MTV cho khách hàng;
– Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho công ty;
– Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế cho công ty.

2. Đại diện nộp hồ sơ và nhận kết quả:

– Đại diện lên Sở Kế Hoạch và Đầu Tư để nộp Hồ sơ thay đổi tên công ty cho khách hàng;
– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
– Nhận giấy Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư cho khách hàng.

Note: Đặc biệt, để hỗ trợ khách hàng giai đoạn đầu trong tiến trình hoạt động Công ty tư vấn Phamlaw sẽ tư vấn miễn phí về chính sách pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động của Công ty trong thời gian 02 năm sau thành lập.