LS – Giải quyết vụ việc khác

LS – Giải quyết vụ việc khác

Tư vấn xây dựng nội quy lao động
Nội quy lao động có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động quản lý, sử dụng lao động trong doanh nghiệp. Nội quy lao động là cơ sở để người sử dụng lao động hiện thực hóa quyền
Tư vấn trong tuyển dụng lao động
Hoạt động tuyển dụng lao động có một vai trò rất quan trọng bởi thông qua tuyển dụng, người sử dụng lao động có được đội ngủ lao động phù hợp với nhu cầu và đặc điểm sản xuất, kinh