Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá

Để thu thêm nguồn ngân sách pháp triển kinh tế và phục vụ phúc lợi xã hội. Nhà nước ta tiến hành thủ tục đấu giá đất cho cá nhân, tổ chức kinh tế đối với các diện tích đất do nhà nước quản lý, phù hợp với quy hoạch chung. Trường hợp đấu giá đất thành công cơ quan nhà nước sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá. Vậy pháp luật hiện hành quy định như thế nào về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá? Luật Phamlaw kính mời quý khách hàng theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi.

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai 2013, quy định:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Như vậy, trong trường hợp đấu giá thành công, người trúng đấu giá sẽ được nhà nước cấp cho Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (một chứng thư pháp lý) để xác nhận quyền chiếm hữu và sử dụng đối với phần diện tích này. Vậy việc đấy giá được cơ quan nhà nước quyết định như thế nào.

2. Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất

Căn cứ Điều 8 Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP quy định quyết định đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

(1) Căn cứ hồ sơ thửa đất đấu giá do đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất chuẩn bị và ý kiến thẩm định của cơ quan tài nguyên và môi trường, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất.

(2) Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất được thể hiện bằng văn bản và có những nội dung chính sau đây:

a) Căn cứ pháp lý để ban hành quyết định;

b) Danh mục, vị trí, diện tích thửa đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất (nếu có), mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất được quyết định đấu giá;

c) Các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chi tiết đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng thửa đất được quyết định đấu giá;

d) Tên, địa chỉ của đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng thửa đất.

Như vậy, pháp luật quy định rất cụ thể và chặt về hồ sơ, và các yêu cầu về việc quyết định đấu giá quyền sử dụng đất bởi đây là tài sản có giá trị lớn và thuộc sở hữu cuả toàn dân. Sau khi trúng đấu giá, người sử dụng đất phải tiến hành nộp tiền sử dụng đất và tiền thuê đất theo quy định.

2. Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất

Theo Điều 13 Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP  quy định nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá.

Thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bao gồm các nội dung sau:

a) Số tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp và phương thức, địa điểm, thời gian phải nộp theo kết quả trúng đấu giá đã được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định công nhận;

b) Tên, địa chỉ và số tài khoản tại Kho bạc nhà nước để nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trúng đấu giá;

c) Thời hạn yêu cầu nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trúng đấu giá;

d) Thời hạn chuyển giao chứng từ đã nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trúng đấu giá cho cơ quan tài nguyên và môi trường.

Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất vào Kho bạc nhà nước và chuyển chứng từ đã nộp tiền cho cơ quan tài nguyên và môi trường để làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

Sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá. Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất vào Kho bạc nhà nước và chuyển chứng từ đã nộp tiền cho cơ quan tài nguyên và môi trường để làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, người sử dụng đất sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao đất trên thực địa theo quy định.

3. Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá đất.

Bước 1. Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sau khi nhận được thông báo trúng đấu giá quyền sử dụng đất, người sử dụng đất sẽ nộp 1 bản hồ sơ đầy đủ và hợp pháp theo hướng dẫn trên tại UBND cấp huyện nơi quản lý khu vực đất đấu giá để xin cấp sổ đỏ cho đất trúng đấu giá. Người sử dụng đất cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ sau:

– Đơn đăng ký biến động đất đai và tài sản gắn liền với đất

– Sổ hộ khẩu, CMND của người sử dụng đất đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

– Bản sao giấy tờ chứng minh việc đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất đai khi được Nhà nước cho thuê đất, giao đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

– Sơ đồ hoặc trích đo địa chính đối với thửa đất trúng đấu giá đang xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Văn bản kết quả đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của chủ sở hữu tài sản, người sử dụng đất hoặc yêu cầu của cơ quan thi hành án, tòa án nhân dân đã được thi hành.

Bước 2. Xử lý hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cho đất đấu giá

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện có thẩm quyền sẽ:

– Xác nhận hiện trạng và tính pháp lý của khu đất, quy trình này diễn ra nhanh hơn bình thường do đất đấu giá có tính pháp lý rõ ràng.

– Niêm yết kết quả kiểm tra hồ sơ một cách công khai.

– Gửi bộ hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

Bước 3. Trả kết quả

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất sẽ thẩm tra hồ sơ. Với khu đất chưa có bản đồ địa chính, văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất sẽ làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất, trích sao hồ sơ địa chính và gửi kèm theo hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo ủy quyền và gửi GCN đã ký cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất sẽ cập nhật thông tin vào sổ địa chính và gửi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ thể trúng đấu giá đất.

Bước 4: Thời gian cấp sổ đỏ cho đất trúng đấu giá

Theo quy định của pháp luật, việc cấp sổ đỏ cho đất trúng đấu giá là lần cấp Giấy chứng nhận đầu tiên. Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP nêu rõ thời hạn cấp sổ đỏ như sau: “ Việc đăng ký đất đai và tài sản gắn liền trên đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cùng tài sản khác gắn liền với đất trong thời hạn không quá 30 ngày.”

Như vậy, thời gian cấp sổ đỏ cho đất đấu giá là không quá 30 ngày.

Đồng thời, căn cứ Điều 14 Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP về Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá:

“Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trúng đấu giá, cơ quan tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất đấu giá, tổ chức thực hiện bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất; chỉ đạo đơn vị có liên quan.”

Trên đây là nội dung tư vấn của Phamlaw đối với nội dung Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá? Nếu bạn còn vướng mắc hoặc muốn được hỗ trợ tư vấn, vui lòng kết nối đến tổng đài tư vấn của chúng tôi. Hỗ trợ dịch vụ qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508.

xem thêm:

5/5 - (2 bình chọn)