Thuế Tiêu Thụ

Thuế Tiêu Thụ

Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt
Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt Tổ chức và cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp thuế tiêu thụ đặc
Quản lý nhà nước về thuế tiêu thụ đặc biệt
Quản lý nhà nước về thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế tiêu thụ đặc biệt có vai trò rất quan trọng: Thông qua chế độ thu thuế tiêu thụ đặc biệt, nhà nước động viên một phần thu nhập đáng
Kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt
    Các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên thị trường đều phải thực hiện các hoạt động kê khai, nộp thuế hàng tháng. Có rất nhiều các loại thuế mà doanh nghiệp cần phải nộp lên cơ quan
Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế tiêu thụ đặc biệt ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với nguồn thu ngân sách nhà nước. Đây là loại thuế đánh vào một số hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế. Để xác định
Căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế gián thu, đánh vào một số hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế theo qui định của luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Thuế được cấu thành trong giá