Mẫu đơn khởi kiện vụ án lao động

Nội dung trong đơn khởi kiện vụ án lao động bao gồm thông tin về bên khởi kiện và bên bị kiện, bên liên quan, nội dung khởi kiện và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Lưu ý: Mẫu đơn khởi kiện vụ án lao động trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, Quý khách hàng/Quý bạn đọc cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN LAO ĐỘNG

Kính gửi: Tòa án nhân dân …

–          Họ và tên người khởi kiện:

(Nếu người khởi kiện là cá nhân thi ghi rõ họ tên và năm sinh. Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thi ghi rõ tên cơ quan, tổ chức – người đại diện hợp pháp).

–          Địa chỉ:

–          Họ và tên người bị kiện:

(Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi rõ họ tên và năm sinh. Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi rõ tên cơ quan, tổ chức-người đại diện hợp pháp).

–          Địa chỉ:

–          Họ và tên người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

–          Địa chỉ:

–          Khởi kiện về việc:

–          Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau với người bị kiện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (nêu cụ thể nội dung)

–          Họ và tên người làm chứng:

–          Địa chỉ

–          Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm:

(Ghi rõ và đánh số thứ tự)

Hà Nội, ngày……tháng……năm 200…

NGƯỜI KHỞI KIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

(Người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp phải ký và đóng dấu)