Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13.

Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 (sau đây gọi là Luật Đất đai). Việc quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giá đất; thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được thực hiện theo các Nghị định khác của Chính phủ.

TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY 

Rate this post