Tranh chấp lao động

Trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể
Các tranh chấp lao động tập thể đều có thể được giải quyết tại cơ sở theo trình tự thủ tục sau: – Trình tự hoà giải tranh chấp lao động tập thể được thực hiện theo quy định tại