Đăng ký bố trí mạch tích hợp

Đăng ký bố trí mạch tích hợp

Ðối tượng được bảo hộ mạch tích hợp
Ðối tượng được bảo hộ 1. Ðối tượng được bảo hộ là thiết kế bố trí có tính nguyên gốc. 2. Thiết kế bố trí được công nhận có tính nguyên gốc nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau
Quyền đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp
a) Tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký thiết kế bố trí: – Tác giả tạo ra thiết kế bố trí bằng công sức và chi phí của mình; – Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh
Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn có thể gọi tắt là thiết kế bố trí, được định nghĩa tại khoản 15 Điều 4 Luật