đại diện

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng dân sự
Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng dân sự Việc tham gia tố tụng của người đại diện của đương sự nói chung và người đại diện theo ủy quyền nói riêng trong tố tụng dân sự có ý