Tịch thu phương tiện

Tịch thu phương tiện khi vượt quá nồng độ cồn cho phép có vi hiến???
Điều khiển xe có nồng độ cồn quá mức sẽ bị tịch thu phương tiện? Gần đây, dư luận hêt sức xôn xao về kiến nghị của Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia đối với Thủ tướng chính