Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định về hồ sơ địa chính

Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định về hồ sơ địa chính. Cụ thể là quy định về thành phần hồ sơ địa chính; hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; nội dung hồ sơ địa chính; việc lập hồ sơ địa chính và lộ trình chuyển đổi hồ sơ địa chính từ dạng giấy sang dạng số; việc cập nhật, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY

Rate this post