Các hình thức tăng vốn trong công ty cổ phần

Các hình thức tăng vốn trong công ty cổ phần

Vốn có vai trò đặc biệt quan trọng đối với công ty cổ phần, trong một số trường hợp nhằm phù hợp với hoạt động kinh doanh, sản xuất hoặc đảm bảo  các hoạt động đầu tư, CTCP thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ. Vậy các hình thức tăng vốn trong công ty cổ phần được thực hiện như thế nào? Kính mời quý khách hàng cùng Luật Phamlaw tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Tăng vốn điều lệ

Tăng vốn điều lệ trong CTCP là hình thức huy động vốn trong công ty từ các thành viên trong công ty, từ các nguồn vốn, quỹ trong công ty hoặc từ bên ngoài. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, CTCP có các trường hợp tăng vốn điều lệ như sau:

Chào bán cổ phần mới để huy động thêm vốn, bao gồm các hình thức:

– Chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu: là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ tại công ty. Việc chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu trong CTCP phải tuân thủ theo các điều kiện quy định tại Điều 124 Luật Doanh nghiệp 2020.

– Chào bán cổ phần ra công chúng: Việc chào bán cổ phần ra công chúng của CTCP thực hiện theo các quy định của pháp luật chứng khoán. Theo quy định tại Điều 15 Luật chứng khoán 2019 điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng bao gồm:

+ Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

+ Hoạt động kinh doanh của 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán;

+ Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

+ Tối thiểu là 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành phải được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn; trường hợp vốn điều lệ của tổ chức phát hành từ 1.000 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành;

+ Cổ đông lớn trước thời điểm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của tổ chức phát hành phải cam kết cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của tổ chức phát hành tối thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;

+ Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

+ Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán;

+ Có cam kết và phải thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;

+ Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.

Việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu là quyền năng rất cơ bản của CTCP. Lợi ích của huy động vốn bằng phương thức phát hành cổ phiếu so với phát hành trái phiếu hay các hình thức tín dụng khác là ở chỗ nếu như vốn vay thì bao giờ cũng phải trả cả gốc lẫn lãi, còn vốn cổ phần thì không bao giờ phải trả cổ tức nếu gặp khó khăn về khả năng thanh toán.

– Chào bán cổ phần riêng lẻ: “Chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Không chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng;

+ Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.” (khoản 1 Điều 125 Luật Doanh nghiệp 2020).

Công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy định sau đây:

– Công ty quyết định phương án chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy định của Luật này;

– Cổ đông của công ty thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần theo quy định tại khoản 2 Điều 124 của Luật doanh nghiệp 2020, trừ trường hợp sáp nhập, hợp nhất công ty;

– Trường hợp cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua không mua hết thì số cổ phần còn lại được bán cho người khác theo phương án chào bán cổ phần riêng lẻ với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho các cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.” (khoản 2 Điều 125 Luật doanh nghiệp 2020).

Chào bán trái phiếu riêng lẻ: “Công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng chào bán trái phiếu riêng lẻ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng, các tổ chức khác và chào bán trái phiếu ra công chúng thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán” (khoản  1 Điều 128 Luật Doanh nghiệp 2020).

– Thực hiện trả cổ tức bằng cổ phần: Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ mà phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức (căn cứ khoản 1 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020).

Có thể thấy, ưu thế của CTCP là khả năng huy động vốn đầu tư lớn bởi CTCP có rất nhiều biện pháp, cách thức để tăng vốn điều lệ của mình. Do đó, CTCP cần cân nhắc lựa chọn hình thức đem lại hiệu quả lớn nhất, phù hợp với cơ cấu vốn của công ty và luôn đáp ứng được quyền lợi của công ty cũng như quyền lợi của các nhà đầu tư vốn vào công ty.

2. Tăng vốn vay

Để đảm bảo nhu cầu hoạt động, sản xuất, kinh doanh của CTCP có thể tăng vốn vay bằng nhiều biện pháp đó là: vay vốn của các tổ chức tín dụng thông qua hợp đồng tín dụng, vay của các tổ chức cá nhân khác, phát hành trái phiếu…

– Huy động vốn bằng phát hành trái phiếu:

Biện pháp tăng vốn vay đặc trưng của CTCP đó là phát hành trái phiếu. Bản chất của trái phiếu là khoản vay giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp. Nhà đầu tư đồng ý đưa cho doanh nghiệp một lượng tiền nhất định, trong một thời gian nhất định để đổi lại, họ được trả lãi định kỳ trong khoảng thời gian thoả thuận. Khi khoản vay đến ngày đáo hạn, tiền vốn ban đầu của nhà đầu tư sẽ được hoàn trả.

Việc phát hành trái phiếu có thể được thực hiện theo hai phương thức là chào bán trái phiếu riêng lẻ và phát hành trái phiếu ra công chúng giống như đối với phát hành cổ phiếu.

+ Chào bán trái phiếu riêng lẻ: Theo quy định tại Điều 128 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng chào bán trái phiếu riêng lẻ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng, các tổ chức khác và chào bán trái phiếu ra công chúng thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

+ Phát hành trái phiếu ra công chúng: Phương thức này được quy định tại khoản 3 Điều 15 Luật chứng khoán 2019, như sau:

  • Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;
  • Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm;
  • Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua;
  • Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác;
  • Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán;
  • Đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều này;
  • Tổ chức phát hành hoặc trái phiếu đăng ký chào bán phải được xếp hạng tín nhiệm bởi tổ chức xếp hạng tín nhiệm được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
  • Tổ chức phát hành có cam kết và phải thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.

Phát hành trái phiếu là phương thức ưu việt dành cho những CTCP có dự án kinh doanh dài hạn với mức lãi suất thích hợp nhằm thu hút nhà đầu tư. Lợi thế của CTCP khi phát hành trái phiếu đó là các cổ đông không phải chia sẻ quyền điều hành công ty, chi phí để có vốn được giữ ở mức độ nhất định do đó tính toán được.

 – Vay vốn của các tổ chức tín dụng, các tổ chức cá nhân khác:

Ngoài cách tăng vốn vay bằng hình thức phát hành trái phiếu, CTCP còn có thể vay vốn bằng hình thức tín dụng, vay vốn của các tổ chức cá nhân khác. Đây là hình thức huy động vốn của CTCP từ các tổ chức tín dụng hoặc các trung gian tài chính như ngân hàng thương mại, công ty cho thuê tài chính…. Nguồn vốn vay có thể ngắn hạn hoặc dài hạn, có thể có đảm bảo hoặc không có đảm bảo.

Có thể thấy, so với vay vốn của các tổ chức tín dụng/ngân hàng, huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu có một số ưu điểm như không cần có tài sản thế chấp và được chủ động sử dụng số tiền huy động mà không có sự giám sát của ngân hàng. Doanh nghiệp chỉ phải trả lãi theo kỳ hạn và chỉ trả gốc vào cuối kỳ. Lãi suất trái phiếu không bị khống chế bởi trần lãi suất nên có tính hấp dẫn đối với nhà đầu tư

Trên đây là bài viết về Các hình thức tăng vốn trong công ty cổ phần? Nếu bạn còn vướng mắc hoặc muốn được hỗ trợ tư vấn, vui lòng kết nối đến tổng đài tư vấn của chúng tôi. Hỗ trợ dịch vụ qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508.

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)