Câu hỏi mới

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân
Để giúp khách hàng nắm được trình tự, thủ tục hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp tư nhân, Phamlaw trân trọng giới thiệu bài viết hướng dẫn về việc đăng ký doanh nghiệp tư nhân theo quy định hiện hành
Tìm hiểu về Doanh nghiệp tư nhân
Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp: do một cá nhân làm chủ sở hữu và cá nhân chủ sở hữu đó chỉ được làm chủ sở hữu một doanh nghiệp tư nhân; không được đồng thời làm chủ sở hữu của