Hướng dẫn hồ sơ và mẫu đơn khởi kiện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (đơn mẫu)

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                  ….(1).ngày…..tháng…..năm…..

ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Kính gửi: Tòa án nhân dân (2)…………………………………………………………………………………….

Họ và tên người khởi kiện, năm sinh (3)……………………………………………………………………….

Địa chỉ (thường trú, tạm trú, địa chỉ liên lạc), điện thoại (nếu có) (4)…………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

* Đối với cơ quan nhà nước, tổ chức.

Họ và tên người đại diện theo pháp luật hoặc thủ trưởng đơn vị (5)………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ, điện thoại, Fax của trụ sở chính(6) ………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ, điện thoại, Fax của Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện (nếu có) (7)…………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ tên, chức vụ đại diện của người khởi kiện (nếu có) (8)………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Người bị kiện: (Tên của cơ quan nhà nước hoặc chức danh của cán bộ công chức):(9)…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ, điện thoại(10)……………………………………………………………………………….

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)……………………………………………………………..

Họ và tên:(11)……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ, điện thoại (12)………………………………………………………………………………………..

NỘI DUNG KHỞI KIỆN(13)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                         Người khởi kiện

                       (Ký tên, ghi rõ họ và tên)

————————————————————-

Hướng dẫn sử dụng mẫu:

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà nội, ngày….. tháng ….. năm……).

 (2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

 (3)  ghi họ và tên, năm sinh người khởi kiện .

 (4) ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H)

(5) ghi họ tên người đại diện hợp pháp theo Pháp luật, hoặc thủ trưởng đơn vị

 (6) ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

 (8), (9)và (11) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3),(5)

 (7),(10), (12)  Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4),(6)

(13) – Nêu tóm tắt nội dung quyết định hành chính hay tóm tắt diễn biến của hành vi hành chính hay quyết định kỷ luật buộc thôi việc cán bộ – công chức;

– Nêu ngày tháng năm biết được hay nhận được quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính mà người khởi kiện cho là trái pháp luật.

– Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (nếu có);

– Kèm theo những văn bản quy phạm pháp luật (nếu có);

– Các yêu cầu đề nghị Tòa án xem xét, giải quyết.

– Cam đoan không khiếu nại lên cấp trên trực tiếp của cơ quan nhà nước, người đã ra quyết định hành chính hoặc có hành vi hành chính.

————————————————————-

Hướng dẫn điền thông tin:

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà nội, ngày….. tháng ….. năm……).

 (2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

 (3)  ghi họ và tên, năm sinh người khởi kiện .

 (4) ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H)

(5) ghi họ tên người đại diện hợp pháp theo Pháp luật, hoặc thủ trưởng đơn vị

 (6) ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

 (8), (9)và (11) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3),(5)

 (7),(10), (12)  Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4),(6)

(13) – Nêu tóm tắt nội dung quyết định hành chính hay tóm tắt diễn biến của hành vi hành chính hay quyết định kỷ luật buộc thôi việc cán bộ – công chức;

– Nêu ngày tháng năm biết được hay nhận được quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính mà người khởi kiện cho là trái pháp luật.

– Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (nếu có);

– Các yêu cầu đề nghị Tòa án xem xét, giải quyết.

– Cam đoan không khiếu nại lên cấp trên trực tiếp của cơ quan nhà nước, người đã ra quyết định hành chính hoặc có hành vi hành chính.

Hồ sơ khởi kiện:

1/ Đơn khởi kiện (theo mẫu);

2/ Các tài liệu chứng minh cho yêu cầu của người khởi kiện;

3/ Bản chính quyết định hành chính hoặc chứng cứ chứng minh về hành vi hành chính bị khiếu kiện và tất cả các quyết định có liên quan;

4/ Bản chính Quyết định giải quyết khiếu nại hoặc chứng cứ chứng minh việc đã khiếu nại (nếu có);

5/ Đối với việc khiếu nại Quyết định kỷ luật buộc thôi việc cán bộ – công chức bắt buộc phải có quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan nhà nước, tổ chức hoặc người đã ra quyết định kỷ luật buộc thôi việc đó.

6/ Giấy uỷ quyền (nếu người khởi kiện cử người đại diện).

7/ Bản sao hộ khẩu, chứng minh nhân dân (có thị thực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền);

8/ Bản kê các tài liệu nộp kèm theo đơn kiện (ghi rõ bản chính, bản sao).

9/ Người khởi kiện phải nộp 02 (hai) bộ hồ sơ khởi kiện để Tòa án thông báo việc khiếu kiện cho người bị kiện.

▪ Qui trình giải quyết:
▪ Lệ phí:

Án phí hành chính bao gồm án phí hành chính sơ thẩm, án phí hành chính sơ thẩm đồng thời chung thẩm, án phí hành chính phúc thẩm.

Mức án phí hành chính  các loại được quy định một mức chung là 200.000 đồng.

 (Xem thêm ở Pháp lệnh Án phí, lệ phí Tòa án)

4/5 - (1 bình chọn)