Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 1 thành viên

Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 1 thành viên

Trong hoạt động doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, dù mô hình hoạt động là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp luôn được coi là chế định quan trọng, có thể quyết định thành bại của một doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần nắm rõ những quy định về tiêu chuẩn của người đại diện theo pháp luật tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là một trong các loại hình doanh nghiệp mà pháp luật không quy định giới hạn số người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, các quy định cụ thể về người đại diện theo pháp luật của loại hình doanh nghiệp này được pháp luật hiện hành quy định như thế nào? Bài viết dưới đây của Phamlaw sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về câu hỏi trên.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật doanh nghiệp 2020

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

Các văn bản pháp luật khác có liên quan (Luật Ngân hàng, Luật các tổ chức tín dụng, Luật du lịch, Luật kinh doanh bảo hiểm,…).

NỘI DUNG TƯ VẤN

1. Người đại diện theo pháp luật là gì?

Khi thành lập doanh nghiệp, bắt buộc phải có người đại diện theo pháp luật, một công ty có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật tùy theo loại hình công ty. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Theo quy định tại khoản 1 điều 12 Luật doanh nghiệp 2020 thì: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Chức danh của người đại diện theo pháp luật của công ty có thể là Giám đốc, Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty,….

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

2. Đặc điểm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có đặc điểm như sau:

Thứ nhất, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trước hết phải có đầy đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự. Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự . Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Đây là điều kiện bắt buộc và tiên quyết để trở thành người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Đặc điểm này phù hợp với quy định của BLDS 2015 và quy định về các chức danh quản lý trong Luật doanh nghiệp 2020.

Thứ hai, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhân danh doanh nghiệp, vì lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người có thẩm quyền nhân danh doanh nghiệp tham gia, xác lập và thực hiện các giao dịch vì lợi ích của doanh nghiệp

Thứ ba, người đại diện chỉ được nhân danh doanh nghiệp xác lập, thực hiện giao dịch trong phạm vi đại diện. Giao dịch do người đại diện xác lập, thực hiện chỉ có hiệu lực pháp lý đối với người đại diện khi và chỉ khi giao dịch đó phù hợp với phạm vi đại diện. Đặc điểm này có ý nghĩa quan trọng và tác động đến hầu hết mọi vấn đề liên quan đến quan hệ đại diện. Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp, của người đại diện và của người thứ ba có phát sinh hay không, được thực hiện như thế nào phụ thuộc vào người đại diện có thực hiện đúng phạm vi đại diện của mình hay không. Do đó, đòi hỏi người đại diện phải minh bạch trong việc cung cấp thông tin về phạm vi đại diện trước khi xác lập các giao dịch.

Thứ tư, công ty TNHH, công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Số lượng người đại diện theo pháp luật do doanh nghiệp tự quyết định, trừ doanh nghiệp tư nhân. Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được quy định cụ thể tại điều lệ công ty

3. Vai trò của người đại diện theo pháp luật

Vai trò của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được thể hiện qua các yếu tố sau đây:

Thứ nhất, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là vị trí bắt buộc, thiếu vị trí này doanh nghiệp không thể hoạt động.

Thứ hai, với vai trò là người đại diện theo pháp luật, cá nhân đó nhân danh doanh nghiệp thực hiện các giao dịch và thể hiện được ý chí của công ty

Thứ ba, trong mối quan hệ với khách hàng và các bên liên quan khác, người đại diện chính là người nhân danh doanh nghiệp trong các mối quan hệ đối ngoại. Tầm quan trọng của chữ ký người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trên một văn bản của công ty nằm ở chỗ ràng buộc công ty vào nội dung văn bản. Hành vi của người đại diện chính là chứng cứ pháp lý để ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp. Theo đó, thông qua hành vi của người đại diện, các cơ quan quản lý nhà nước có thể kiểm soát, đánh giá ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp để có những biện pháp xử lý, can thiệp kịp thời nhằm đảm bảo doanh nghiệp phát triển lành mạnh trong khuôn khổ pháp luật.

4. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Theo quy định tại điều 13 Luật doanh nghiệp 2020 thì Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây nếu gây ra những thiệt hại do vi phạm các nghĩa vụ này thì phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với hành vi đó:

– Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

– Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

– Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ nêu trên.

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên là công ty do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu công ty. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm hữu hạn về hoạt động kinh doanh, khoản nợ cũng như các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ hoặc số vốn đã góp vào công ty.

Theo quy định tại điều 79 Luật doanh nghiệp 2020 thì

+ Đối với công ty TNHH 1 thành viên mà chủ sở hữu là tổ chức thì công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

+ Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu, nếu như Điều lệ công ty không quy định khác thì Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Như vậy, công ty TNHH một thành viên có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Tùy vào nhu cầu mà các công ty có thể quy định cụ thể về số lượng và chức danh của người đại diện theo pháp luật tại điều lệ của công ty.

Trên đây là những thông tin cần thiết mà Luật Phamlaw muốn mang tới cho Quý khách hàng liên quan tới quy định về người đại diện theo pháp luật công ty TNHH một thành viên. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp, vì vậy cần chú ý những quy định của pháp luật để thực hiện cho đúng. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508 để được hỗ trợ và tư vấn.

Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 1 thành viên – Luật Phamlaw

5/5 - (1 bình chọn)