Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Trong quá trình hoạt động, việc thành lập chi nhánh là cách thức thường được các doanh nghiệp lựa chọn để mở rộng thị trường, phát triển kinh doanh. Thành lập chi nhánh công ty là thủ tục đăng ký thêm đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp tại nơi chi nhánh đăng ký trụ sở để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho chi nhánh.

Tuy nhiên, có nhiều doanh nghiệp đã vi phạm các quy định pháp luật về điều kiện thành lập cũng như cách thức vận hành chi nhánh dẫn đến việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh. Để hiểu rõ hơn về các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, dưới đây Luật Phamlaw sẽ hướng dẫn cụ thể theo quy định pháp luật mới nhất để quý khách hàng có thể tham khảo.

CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật Doanh nghiệp năm 2020

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP Quy định về đăng ký doanh nghiệp.

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

NỘI DUNG TƯ VẤN

1. Chi nhánh của doanh nghiệp là gì?

Theo quy định tại Điều 44 Luật doanh nghiệp 2020 thì Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Chi nhánh công ty được hoạt động kinh doanh như công ty mẹ, được quyền đăng ký con dấu riêng, thay công ty mẹ ký hợp đồng kinh tế. Chi nhánh cũng có thể kê khai nộp thuế riêng như một đơn vị độc lập nếu đăng ký là chi nhánh hạch toán độc lập. Việc hoạt động độc lập như vậy giúp thuận tiện cho khách hàng khi chỉ cần đến chi nhánh gần nhất để giao dịch thay vì phải đến trực tiếp trụ sở chính của công ty. Do nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp ngày càng gia tăng nên thành lập chi nhánh là nhu cầu tất yếu của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, công ty khi thành lập chi nhánh sẽ phát sinh thủ tục kê khai thuế độc lập cho chi nhánh. Đối với chi nhánh hạch toán độc lập, cuối năm chi nhánh cần lập báo cáo tài chính cho hoạt động của mình. Hiện nay, có hình thức địa điểm kinh doanh có thể phát sinh được hoạt động kinh doanh mà không cần thực hiện kê khai thuế hàng quý, hàng năm. Do đó, nếu công ty định thành lập chi nhánh hạch toán độc lập có thể lựa chọn việc thành lập địa điểm kinh doanh để thay thế.

2. Các trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Theo quy định tại khoản 1 Điều 77 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, có 03 trường bị thu hồi:

Thứ nhất, Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh là giả mạo.

Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp cố ý kê khai giả mạo hoặc không đúng. Nếu các thông tin, nội dung kê khai bị cơ quan chức năng phát hiện là giả mạo thì sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Thứ hai, Chi nhánh ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế;

Khi chi nhánh ngừng hoạt động thì chi nhánh có nghĩa vụ phải thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh vào cơ quan thuế. Vì vậy, nếu Chi nhánh ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế thì sẽ bị thu hồi giấy phép hoạt động

Thứ ba, Theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.

Những trường hợp Tòa án ra quyết định, cơ quan có thẩm quyền đề nghị thì có thể sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

3. Quy định về chấm dứt hoạt động chi nhánh

Căn cứ Điều 213 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về chấm dứt hoạt động chi nhánh như sau:

 • Chi nhánh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh bị chấm dứt hoạt động liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh.
 • Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

4. Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh được thực hiện theo Điều 77 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, cụ thể:

Trường hợp 1: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh với nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh là giả mạo

Trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thành lập mới chi nhánh là giả mạo thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Trường hợp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh là giả mạo thì thủ tục được thực hiện như sau:

 • Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp
 • Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh được thực hiện trên cơ sở các thông tin giả mạo
 • Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất trước đó, đồng thời thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp làm lại hồ sơ để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh. Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh. Doanh nghiệp có thể gộp các nội dung thay đổi hợp pháp của các lần đăng ký, thông báo thay đổi sau đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần đăng ký thay đổi mới

Trường hợp 2: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh khi chi nhánh ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế

 • Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình.
 • Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến hoặc nội dung giải trình không được chấp thuận thì Phòng Đăng ký kinh doanh ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

Trường hợp 3: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền

 • Trường hợp Tòa án quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trên cơ sở quyết định của Tòa án.
 • Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được văn bản đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của luật, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thu hồi, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Lưu ý: Chi nhánh hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp bị thu hồi nội dung đăng ký hoạt động trong các trường hợp theo quy định của pháp luật. Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi nội dung đăng ký kinh doanh mà không thu hồi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp.

Việc xử lý nội dung dự án đầu tư trên Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư. Phòng Đăng ký kinh doanh gửi quyết định thu hồi đến Cơ quan đăng ký đầu tư để phối hợp quản lý nhà nước.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo về việc vi phạm của chi nhánh thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo, quyết định nêu trên đến địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp và đăng tải thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thông tin về việc thu hồi phải được nhập vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và gửi sang Cơ quan thuế trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thu hồi.

4. Các trường hợp hủy bỏ quyết định thu hồi và khôi phục lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Theo quy định tại điều 9 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi và khôi phục lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trong các trường hợp sau đây:

 • Phòng Đăng ký kinh doanh xác định chi nhánh, văn phòng đại diện không thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.
 • Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được văn bản của Cơ quan quản lý thuế đề nghị hủy bỏ quyết định thu hồi và khôi phục lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh sau khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh do cưỡng chế nợ thuế.

Phòng Đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm về việc quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi và khôi phục lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi và khôi phục lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh. Phòng Đăng ký kinh doanh gửi quyết định nêu trên đến địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, đăng tải quyết định trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đồng thời gửi thông tin về việc hủy bỏ quyết định thu hồi và khôi phục lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cho Cơ quan thuế.

Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, trừ trường hợp chi nhánh bị thu hồi do cưỡng chế nợ thuế.

Trên đây, Luật Phamlaw đã cung cấp cho bạn những thông tin liên quan đến các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh. Nếu bạn còn vướng mắc hoặc muốn được hỗ trợ tư vấn, vui lòng kết nối đến tổng đài tư vấn của chúng tôi. Hỗ trợ dịch vụ qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508.

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)