Luật Xây dựng

Luật Xây dựng

Luật Xây dựng số 24/VBHN-VPQH của Văn phòng Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2013
Luật Xây dựng số 24/VBHN-VPQH của Văn phòng Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2013 Tải văn bản tại đây
Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2013
Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây
Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 09 năm 2012
Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 09 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu
Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27 tháng 01 năm 2011
Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị Tải văn bản tại đây
Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 2010
Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng Tải văn bản tại đây
Luật Xây dựng sửa đổi bổ sung số 38/2009/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19 tháng 06 năm 2009
Luật Xây dựng sửa đổi bổ sung số 38/2009/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19 tháng 06 năm 2009 Tải văn bản tại đây
Công văn số 2200/BXD-KSTK ngày 27 tháng 10 năm 2005
Công văn số 2200/BXD-KSTK ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thẩm định thiết kế cơ sở thuộc dự án đần tư xây dựng công trình Tải văn bản tại đây
Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003
Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009
Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2010
Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng Tải văn bản tại đây
Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009
 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng Tải văn bản tại đây
Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009
Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Tải văn bản tại đây
Chỉ thị số 08/2004/CT-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2004
Chỉ thị số 08/2004/CT-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Xây dựng Tải văn bản tại đây
Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007
Nghị định số 180/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị theo quy định tại khoản 1, 2, 4, 5 và khoản 6 Điều 10; khoản 5
Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2005
Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Điều 121 của Luật Xây dựng Tải văn bản tại đây