Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27 tháng 01 năm 2011

Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

Tải văn bản tại đây

Rate this post