Biểu mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp

Để hỗ trợ các doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam về thủ tục giải thể doanh nghiệp (GTDN), Phạm Law xin được hỗ trợ biểu mẫu để Quý khách hàng có thêm thông tin tham khảo trước khi tiến hành GTDN.
1. Quyết định giải thể doanh nghiệp là gì?
Quyết định giải thể doanh nghiệp được hiểu là việc các chủ thể có năng lực pháp luật thực hiện các hành vi pháp lý nhằm chấm dứt sự tồn tại của công ty theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.Nội dung quyết định giải thể của doanh nghiệp phải có:

  • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
  • Lý do giải thể;
  • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của Doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
  • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp.

Để có thể tiến hành giải thể, trước hết doanh nghiệp cần tổ chức họp để thông qua quyết định giải thể. Quyết định này thể hiện sự nhất trí của các thành viên về các vấn đề liên quan đến lý do giải thể; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ; phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động và việc thành lập tổ thanh lý tài sản.

Trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp buộc phải quyết định giải thể mà không có sự lựa chọn nào khác. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký quyết định giải thể doanh nghiệp với các nội dung chủ yếu: Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; lý do giải thể; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể; phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động và họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Điều 208 Luật Doanh nghiệp năm 2020). Phương án thanh lý tài sản và trả nợ cũng như phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ việc thanh lý hợp đồng cần phải được coi là nội dung quan trọng khi quyết định giải thể doanh nghiệp.

Sau khi quyết định giải thể được thông qua, doanh nghiệp phải thông báo cho những người có quyền và lợi ích liên quan đến hoạt động giải thể doanh nghiệp biết về quyết định giải thể. Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan.

2. Biểu mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Giải thể doanh nghiệp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp
Căn cứ Điều ……….của Điều lệ công ty ……………được thông qua ngày ………………….…………………………………………………….
Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp……………………………………………………………………………….
Doanh nghiệp……………………………………………………………….…………………………………………………………………………….

Điều 1: Giải thể doanh nghiệp …………….
– Số Đăng ký kinh doanh……ngày cấp…… ……nơi cấp …………
– Số Giấy phép thành lập…………………..ngày cấp………nơi cấp……..

– Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….

Điều 2: Lý do giải thể: ……………………………………………….…………………………………………………………………………….

Điều 3: Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:
(Doanh nghiệp nêu rõ tất cả các hợp đồng mà doanh nghiệp đang thực hiện, nội dung hợp đồng, đối tác,
 ngày ký hợp đồng, phương thức thanh lý, ngày dự định thanh lý chấm dứt hợp đồng).

Đối với những hợp đồng sẽ thanh lý, doanh nghiệp sẽ có báo cáo kết quả thực hiện sau khi hoàn tất.
Thời hạn thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể. Kể từ thời điểm này doanh nghiệp không ký kết thêm hợp đồng với tổ chức, cá nhân nào. Doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu phát sinh có tranh chấp nào về các hợp đồng đã ký.

Điều 4: Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ:
Doanh nghiệp còn các khoản nợ khách hàng, nợ Ngân hàng, nợ thuế như sau:
(Doanh nghiệp nêu rõ từng loại nợ, phương thức thanh toán cụ thể, thời điểm thanh toán .
Thời hạn thanh toán nợ không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể. Kể từ thời điểm này doanh nghiệp không vay nợ của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh những tranh chấp về các khoản nợ trên.

Điều 5: Thanh toán các khoản nợ thuế
Doanh nghiệp còn nợ các loại thuế sau:
(Doanh nghiệp nêu rõ các khoản thuế còn nợ, phương thức và thời hạn nộp thuế) . Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh những tranh chấp về các khoản nợ trên.

Điều 6: Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động:
Doanh nghiệp sử dụng …(nêu số lượng lao động). Thời hạn thanh toán các khoản lương và trợ cấp cho
người lao động, xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động chậm nhất là vào ngày / / . (Nêu rõ từng lao động, thời điểm thôi việc, mức trợ cấp đối với từng lao động. Trường hợp quá nhiều lao động, có thể phân loại thành lao động trực tiếp và gián tiếp). Các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động được doanh nghiệp xử lý dứt điểm vào ngày / / , (Nêu cụ thể những nghĩa vụ trong hợp đồng lao động, phương thức xử lý, thời hạn xử lý đối với tập thể người lao động trong thỏa ước lao động tập thể. Trường hợp có thỏa thuận riêng, nêu cách xử lý cụ thể với cá nhân người lao động). Mọi tranh chấp phát sinh về sau do doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Điều 7: Thành lập tổ thanh lý tài. Tổ thanh lý tài sản gồm (ít nhất là 2 người): Quyền và nghĩa vụ Tổ thanh lý, thủ tục thanh lý quy định ở Phụ lục đính kèm.

Điều 8: Quyết định này được niêm yết công khai tại trụ sở doanh nghiệp, được gởi đến các chủ nợ, người lao động, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, gởi đến cơ quan Nhà Nước và đăng báo ………………….. 3 kỳ liên tiếp.

Điều 9 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY hoặc

CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Các dịch vụ của Phamlaw:

dch v gii th công ty

–  th tc thành lp công ty

Trên đây là tư vấn của Phamlaw về biểu mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp. Nếu bạn có những thắc mắc cần hỗ trợ và giải đáp tư vấn pháp luật, vui lòng liên hệ trực tiếp với Phamlaw qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508 để được giải đáp và hỗ trợ nhanh nhất.

Biểu mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp – Luật Phamlaw

5/5 - (3 bình chọn)