Ai là người đại diện theo pháp luật của công ty Cổ phần ?

Ai là người đại diện theo pháp luật của công ty Cổ phần ?

Email:bangnam.bd@…………
Bốn người chúng tôi muốn thành lập CTCP, trong đó muốn có 2 người đại diện theo pháp luật. Tôi muốn hỏi, ai trong số chúng tôi có thể trở thành người đại diện theo pháp luật của công ty?Quyền và nghĩa vụ, vai trò của người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần?

Trả lời: (mang tính chất tham khảo)

Chào bạn, cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chúng tôi. Về câu hỏi người đại diện pháp luật của công ty cổ phần, luật Phamlaw xin được tư vấn cho bạn như sau:

Theo khoản 1 Điều 12, Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì: “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

Thứ nhất: Về người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Căn cứ: Khoản 2 Điều 12; khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020.

      –  Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 thì CTCP có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty sẽ quy định cụ thể về số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty.

      – Theo quy định tại khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 thì trong trường hợp CTCP có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, điều quan trọng không phải là ai trong số các bạn sẽ là người đại diện theo pháp luật của công ty mà ai trong số các bạn giữ chức vụ gì sẽ là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Theo quy định của pháp luật và yêu cầu có hai người đại diện theo pháp luật thì trong số các cổ đông sáng lập trên, ai là người giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và chức vụ Giám đốc hoặc Tổng giám đốc sẽ đương nhiên là hai người đại diện theo pháp luật của công ty.

Thứ hai: Quyền và nghĩa vụ, vai trò của người đại diện theo pháp luật

Như đã tư vấn nội dung trên, thông thường Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty. Theo đó, người đại diện theo pháp luật (Giám đốc/Tổng giám đốc) có các quyền và nghĩa vụ sau:

Một là: Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;

Hai là: Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

Ba là: Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

Bốn là: Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;

Năm là: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

Sáu là: Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

Bảy là: Tuyển dụng lao động;

Tám là: Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

Chín là: Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Với vai trò là người điều hành, người đại diện pháp luật của công ty cổ phần. Họ có phạm vi hoạt động, thẩm quyền rõ ràng nhưng nếu không xác định rõ thì có thể dẫn đến tính trạng “lạm quyền” giữa vị trí này với vai trò quản lý của Hội đồng quản trị doanh nghiệp. Nên khi bàn về mối quan hệ, vai trò giữa Hội đồng quản trị (quản lý) với người đại diện theo pháp luật (Giám đốc/Tổng giám đốc), ta phải làm rõ mối quan hệ này, quyền, nghĩa vụ của mỗi bên.

Về nguyên tắc khi điều hành, thì người đại diện theo pháp luật phải giải quyết công việc kinh doanh hàng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động đã ký với công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì người đại diện theo pháp luật (Giám đốc/Tổng giám đốc) phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.

LƯU Ý: Trong trường hợp muốn có thêm người thứ ba đại diện theo pháp luật thì các anh có thể lựa chọn và ghi cụ thể về số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong điều lệ của công ty.

Trên đây là nội dung tư vấn của Phamlaw đối với câu hỏi  về “Ai là người đại diện theo pháp luật của công ty Cổ phần?”. Nếu bạn còn vướng mắc hoặc muốn được hỗ trợ tư vấn, vui lòng kết nối đến tổng đài tư vấn của chúng tôi. Hỗ trợ dịch vụ qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508.

Trân trọng./

=========================
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.

Công ty Luật Phamlaw

Hotline: 097.393.8866; Tổng đài tư vấn pháp luật chuyên sâu 1900 6284
Email : pham.lawyer8866@gmail.com

> có thể bạn quan tâm:

 

 

 

 

Rate this post