Luật Doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp

Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2013
Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về quản lý nợ của doanh nghiệp do nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ Tải văn bản tại đây Dịch vụ chúng tôi – đăng
Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 2013
Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013
Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Tải văn bản tại đây Dịch vụ chúng tôi – đăng ký thành lập công ty – tư vấn thủ tục giải thể doanh
Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013
Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính
Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2013
Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Tải văn
Luật doanh nghiệp số 06/VBHN-VPQH
Văn bản hợp nhất Luật doanh nghiệp số 06/VBHN-VPQH của văn phòng Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 07 năm 2013 Tải văn bản tại đây Dịch vụ chúng tôi – đăng ký thành lập
Luật doanh nghiệp số 37/2013/QH13
Luật doanh nghiệp số 37/2013/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nám thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2013 sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp Tải văn bản tại đây Dịch vụ chúng tôi –
Nghị định số 194/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013
Nghị định số 194/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi giấy phép đầu tư nước ngoài và đổi giấy phép
Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11
Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi
Thông tư liên tịch số 136/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16 tháng 08 năm 2012
Thông tư liên tịch số 136/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16 tháng 08 năm 2012 của Bộ Tài chính-Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan
Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2012
Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2012 của Bộ Công thương quy định chi tiết trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương
Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012
Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ văn
Nghị định số 100/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2011
ghị định số 100/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam Tải văn bản
Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010
Nghị định số 43/2010/NĐ-CP quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh
Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010
Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY Dịch vụ chúng tôi – đăng ký thành lập
Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009
Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày
Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2007
Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp Nghị định này quy định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trên phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa
Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007
Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ
Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006
Nghị định này quy định chi tiết về cơ quan đăng ký kinh doanh và hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp
Luật doanh nghiệp 2005
Luật doanh nghiệp Số: 60/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 Dịch vụ chúng tôi – đăng ký thành lập công ty – tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp – tư vấn