Văn bản đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền

VĂN BẢN ĐƠN PHƯƠNG ĐÌNH CHỈ THỰC HIỆN

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN