Bộ luật Dân sự

Bộ luật Dân sự

Thời hiệu là gì theo quy định Bộ luật Dân sự
Thời hiệu là gì? Quy định của pháp luật về thời hiệu Thời hiệu là gì? Có những loại thời hiệu nào? Khoản 1 Điều 149 Bộ luật Dân sự 2015 quy định thời hiệu là thời hạn do luật
Bất động sản là gì?
Bất động sản là gì? Đặc điểm cơ bản của bất động sản Khái niệm bất động sản Hiện nay, pháp luật Việt Nam không có bất kỳ quy định đưa ra khái niệm về bất động sản. Tuy nhiên,
Pháp luật về quyền sở hữu
Quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành Quyền sở hữu là gì? Căn cứ theo Điều 158 Bộ luật Dân sự 2015 thì có quy định đó là quyền sở hữu sẽ bao gồm nội dung
Tập quán là gì?
Tập quán theo quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành Tập quán là gì? Tại khoản 1 Điều 5 Bộ luật Dân sự 2015 có định nghĩa về tập quán như sau: Tập quán là quy tắc xử sự
Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005
Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005 Bộ luật dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của
Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013
Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan Taỉ văn bản tại đây
Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc quản lý văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam
Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc quản lý văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam Tải văn bản tại đây
Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012
Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực Tải văn bản tại đây
Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2012
Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm Tải
Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 09 năm 2011
Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 09 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Công văn số 141/TANDTC-KHXX ngày 21 tháng 09 năm 2011 về thẩm quyền giải quyết các yêu cầu trả lại giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản
Công văn số 141/TANDTC-KHXX ngày 21 tháng 09 năm 2011 về thẩm quyền giải quyết các yêu cầu trả lại giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản Tải văn bản tại đây
Nghị định số 138/2006/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2006
Nghị định số 138/2006/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ Luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, điều ước quốc tế
Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006
Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 Nghị định Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật dân sự Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả
Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 7 năm 2006
Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt
Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về Giao dịch bảo đảm
Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về Giao dịch bảo đảm Tải văn bản tại đây
Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011
Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự Tải văn bản tại đây
Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16 tháng 4 năm 2003
Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16 tháng 4 năm 2003 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và