Luật KD Bất động sản

Luật KD Bất động sản

Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006
Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 Tải văn bản tại đây
Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013
Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá Tải văn bản tại đây
Thông tư số 12/2011/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2011
Thông tư số 12/2011/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa
Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010
Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính
Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22 tháng 7 năm 2009
Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử
Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 5 năm 2008
Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết
Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2007
Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản
Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007
Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản Tải văn bản tại đây
Nghị quyết số 06/2004/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về một số giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản
Nghị quyết số 06/2004/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về một số giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản Tải văn bản tại đây