Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007

Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản

Tải văn bản tại đây